เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 

 


คำศัพท์ประกันชีวิต

UNASSIGNED SURPLUS
เงินส่วนเกินยังมิได้จัดสรร
- เงินส่วนเกินที่ยังมิได้จัดสรรและผู้รับประกันภัยถือไว้เผื่อขาด
***
UNEARNED PREMIUM
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
- 1. เบี้ยประกันภัยของการประกันภัยที่ไม่เกิดการเสี่ยงภัยตามที่เอาประกันภัยไว้
- 2. ส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ความคุ้มครองยังไม่หมด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น การประกันภัยรายปี เมื่อสิ้นเดือนแรกของการประกันภัย เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ คือ เบี้ยประกันภัยของ 11 เดือนที่เหลืออยู่
***
UNEARNED PREMIUM INSURANCE
การประกันภัยเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
- การซื้อประกันภัยเพิ่มจากกรมธรรม์ประกันภัยตัวเครื่องบิน เพื่อให้ได้รับคืนส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยตัวเครื่องบินสิ้นสุดลงก่อนหมดสัญญา เนื่องจากเกิดความเสียหายสิ้นเชิง (ดู unearned premium ประกอบ)
***
UNEARNED PREMIUM RESERVE
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
- เงินกองทุนที่ผู้รับประกันภัยจัดสำรองไว้ เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลอยู่ โดยปรกติผู้รับประกันภัยจะตั้งทุนสำรองไว้ประมาณ 40%ของเบี้ยประกันภัย แต่สำหรับการประกันภัยโดยตรงนั้น ผู้รับประกันภัยอาจใช้วิธีเฉลี่ยตามสัดส่วนของการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ
***
UNFUNDED TRUST ทรัสต์ที่ไม่ตั้งกองทุน
- ทรัสต์ที่บริษัทประกันชีวิตจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการเกี่ยวกับรายได้อันเกิดจากกรมธรรม์ โดยนำไปจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามความในข้อตกลงทรัสต์(ดู life insurance trust ประกอบ)
***
UTMOST GOOD FAITH ความสุจริตใจอย่างยิ่ง
- สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่คู่สัญญาจะต้องใช้ความสุจริตใจอย่างยิ่งต่อกัน กล่าวคือ ผู้เสนอขอเอาประกันภัยต้องเปิดเผยถึงข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยว่า จะรับประกันภัยหรือไม่ และหากรับประกันภัยจะมีเงื่อนไขอย่างไร
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939