เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 

 


คำศัพท์ประกันชีวิต


LAPSATION PROFIT กำไรจากกรมธรรม์ขาดอายุ
- กำไรที่เกิดจากอัตรากรมธรรม์ประกันชีวิตขาดอายุต่ำกว่าอัตราที่ประมาณการไว้ หรือทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ส่วนของเงินสำรองที่เกินกว่าค่าเวนคืนกรมธรรม์
***
LAPSE ขาดอายุ
- ในการประกันชีวิต ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ สัญญาจะขาดอายุและสิ้นผลบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
***
LEGAL RESERVE เงินสำรองตามกฎหมาย
- เงินสำรองที่ผู้เอาประกันภัยต้องจัดสรรไว้ตามที่กฎหมายประกันภัยกำหนด
***
LIABILITY INSURANCE การประกันภัยความรับผิด
- การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก โดยทั่วไปได้แก่ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก
***
LIEN การยึดหน่วง
- 1. การยึดทรัพย์ของลูกหนี้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้
- 2. ในการประกันชีวิต ถ้าผู้เอาประกันชีวิตมีสุขภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ผู้รับประกันภัยอาจจะรับประกันภัยได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเกิดการตายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 3 ปี นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินให้น้อยกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้
***
LIFE ANNUITY เงินรายปีตลอดชีพ
- การประกันชีวิตแบบเงินรายปีตลอดชีพ ผู้รับประกันภันจะจ่ายเงินได้ประจำระหว่างที่ผู้รับเงินได้ยังมีชีวิตอยู่ โดยไม่มีเงื่อนไขว่า หากผู้รับเงินตายไปก่อน ผู้รับประกันภัยจะต้องคืนเงินส่วนที่เหลืออยู่จากเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไปแล้ว
***
LIFE ASSURED ชีวิตที่เอาประกันภัย
- ชีวิตบุคคลที่ได้เอาประกันชีวิตไว้ โดยผู้เอาประกันภัยจะเอาประกันชีวิตตนเองหรือจะเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาประกันชีวิตไว้ก็ได้
***
LIFE CONTINGENCY เหตุความไม่แน่นอนของชีวิต
- เหตุต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะตาย หรือมีชีวิตรอดอยู่ หรือที่จะมีชีวิตยืนยาว
***
LIFE EXPECTANCY พยากรณ์ชีพ
- การคาดหมายอายุเฉลี่ยของคน ว่าจะทรงชีพอยู่ต่อไปอีกกี่ปีตามตารางมรณวิสัย
***
LIFE EXPECTANCY TERM INSURANCE
การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาตามพยากรณ์ชีพ
- การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจนถึงอายุที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยใช้อายุเฉลี่ยที่จะทรงชีพอยู่ในอนาคตเป็นตัวกำหนด เช่น บุคคลอายุ 24 ปี อายุเฉลี่ยที่จะทรงชีพอยู่ต่อไปในอนาคตเท่ากับ 43 ปี กรมธรรม์ที่ออกให้ความคุ้มครองอยู่ถึงอายุ 67 ปี และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 67 ปี
***
LIFE FUND กองทุนประกันชีวิต
- จำนวนเงินเบี้ยประกันชีวิต ที่ผู้รับประกันภัยได้รับจากผู้เอาประกันภัยทั้งหมด หักด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
***
LIFE INSURANCE การประกันชีวิต
- การประกันภัยที่การจ่ายเงินอาศัยการทรงชีพหรือการมรณะของบุคคลเป็นเหตุในการจ่าย
***
LIFE INSURANCE COMPANY บริษัทประกันชีวิต
- บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและเงินได้ประจำ
***
LIFE INSURANCE TRUST ทรัสต์ประกันชีวิต
- การประกันชีวิตที่กำหนดให้มีบริษัททรัสต์เป็นผู้จัดการรายได้จากกรมธรรม์หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากทรัพย์สินให้แก่ผู้รับประโยชน์ แทนบริษัท ประกันชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากตามปรกติบริษัทประกันชีวิตไม่อาจทำหน้าที่ทรัสตีได้
***
LIFE TABLE
- มีความหมายเหมือน mortality table
***
LIMIT ขีดจำกัด
- ความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัย
***
LIMITED PAYMENT POLICY
กรมธรรม์จำกัดเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวิตที่กำหนดเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยไว้น้อยกว่าเวลาให้ความคุ้มครอง เช่น เวลาให้ความคุ้มครอง 20 ปี แต่เวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
***
LOADING ส่วนบวกเพิ่ม
- 1. เบี้ยประกันภัยส่วนที่บวกเพิ่มขึ้นจากอัตราปรกติ เนื่องจากสภาพความเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ
-2. ส่วนที่บวกเพิ่มขึ้นจากส่วนที่เป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการเสี่ยงภัยแท้ๆ ส่วนบวกเพิ่มนี้ได้แก่ กำไร และค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นต้น
***
LOADING PROFIT กำไรจากส่วนบวกเพิ่ม
- กำไรซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนส่วนบวกเพิ่มที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าส่วนบวกเพิ่มที่ประมาณการไว้
***
LOAN VALUE มูลค่าเงินกู้
- จำนวนเงินที่ผู้รับประกันชีวิตแสดงไว้เป็นตารางในกรมธรรม์ให้ผู้ถือกรมธรรม์กู้ยืมได้ โดยปรกติมูลค่าเงินกู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันชีวิตได้ชำระเบี้ยประกันภัยไปแล้วอย่างน้อย 3 ปี
***
LOSS OF LIMB การสูญเสียอวัยวะแขนขา
- ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะให้ความคุ้มครองสำหรับการสูญเสียอวัยวะ เช่น แขน ขา สายตา โดยปรกติจะจ่ายเงินทดแทนให้เป็นเงินก้อน
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939