ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
     สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯจะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัย และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ


เงื่อนไขการรับประกัน


1. อายุที่รับประกันภัย  :  18 – 65 ปี
2. ชำระเบี้ยประกันภัย  :  เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  :  100,000  บาท

กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
    
บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร อันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ซึ่ง

• การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพใดๆ ได้โดยสิ้นเชิง  และการทุพพลภาพนั้นต้องเป็นต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้น และ

• การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติ และทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพใด ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และ

• ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น

ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดย เมืองไทยประกันชีวิต

 กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ
     บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง และไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ หรือ
• สูญเสียมือทั้งสองข้างหรือสูญเสียเท้าทั้งสองข้างหรือสูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง โดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือ หรือ     ข้อเท้า หรือ
• สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ และสูญเสียมือหรือเท้าข้างหนึ่ง โดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง   ตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองถ้าการเจ็บป่วยหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากสาเหตุ
1. การทำร้ายร่างกาย หรือ พยายามทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บที่เป็นมาก่อนประกันภัย หรือ ก่อนต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

หมายเหตุ  :  เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


      สนใจแบบประกัน  ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร(TPD) กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939