เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


เมืองไทย ได้ใจ 3/2


จุดเด่นของแบบประกันภัย
• ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 2  ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่านาน 3 ปี
• รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
• ครบสัญญารับเงินครบสัญญา  200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
• อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกัน ทุกเพศ ทุกวัย
• อัตราผลตอบแทน (IRR) สูงสุดถึง 3.34%*
* กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้อัตราผลตอบแทน (IRR) ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย, อัตราเบี้ยประกันภัย         และส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• ระยะเวลาเอาประกันภัย          :  3 ปี
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย   :  2 ปี
• อายุที่รับประกันภัย   : 1 เดือน - 70 ปี
• จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ   :   50,000 บาท
• การชำระเบี้ยประกันภัย    :   ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี
• สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้
• การตรวจสุขภาพ   :   เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ

ผลประโยชน์และความคุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย ได้ใจ 3/2
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบสัญญา
     - รับเงินครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 เท่ากับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
     -  ปีกรมธรรม์ที่ 1 : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
     -  ปีกรมธรรม์ที่ 2 - 3 : 200%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ผลตอบแทนไม่เสียภาษี

เมืองไทยได้ใจ 3/2 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยได้ใจ3/2 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939