มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

เมืองไทยเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย 21/18

เงินทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับคนที่คุณรักและห่วงใยกับอนาคตที่สดใส เพิ่มความอุ่นใจให้กับบุตรหลานของคุณว่าจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ต้องการ
อนาคตที่สดใสทางการศึกษาของลูกคุณ กำหนดได้ด้วย...
 
·        ชำระเบี้ยประกันภัยถึงครบอายุ 18 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัยถึงครบอายุ 21 ปี
·        รับเงินจ่ายคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 18 ปี 19 ปี และ 20 ปี รวม 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
·        ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 21 ปี  รับเงินครบสัญญา 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
·        รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่กำหนด  สูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่ม
        สัญญา
·    เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
 
จุดเด่นของแบบประกันภัย
 
เน้นการออมทรัพย์ เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานในอนาคต
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย

·        
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :  ครบอายุ  18 ปี
·        ระยะเวลาเอาประกันภัย  ครบอายุ 21 ปี
·        อายุที่รับประกันภัย  1 - 10 ปี
·        จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  200,000 บาท
·        สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี  ราย 6 เดือน  และ ราย 3 เดือน  
·        สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
·    เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ 

เมืองไทยประกันชีวิต ประกันเพื่อการศึกษา

 

 
 
เมืองไทยประกันชีวิต เพื่อการศึกษา
 
หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย21/18 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310