ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 

 

คุ้มครองอุ่นใจ


เพิ่มความอุ่นใจ....อย่างมั่นคง

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หากยังกังวล....กับการสร้างหลักประกันในช่วงบั้นปลายของชีวิต  คุณสามารถ เพิ่มความอุ่นใจ........อย่างมั่นคง  กับแบบประกันภัย  “คุ้มครองอุ่นใจ”   กับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 90 ปี   และชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี  เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพิ่มความอุ่นใจ ให้กับตัวคุณเองและลูกหลาน พร้อมลดหย่อนภาษี

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ระยะเวลาเอาประกันภัย  ครบอายุ  90  ปี
  2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  10  ปี
  3. อายุของผู้เอาประกันภัย  :   61 – 75  ปี
  4. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ  100,000  บาท 

หมายเหตุ     -  เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัย
สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

 

>ผลประโยชน์ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

1.        หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย

 บริษัทจะจ่ายเงินให้ 25%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับผลประโยชน์

2.        หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ภายหลัง 1 ปี และไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัยหรือ

วันต่ออายุครั้งสุดท้าย บริษัทจะจ่ายเงินให้ 50%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3.        หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายหลัง 2 ปีนับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย 

บริษัทจะจ่ายเงินให้เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา (อายุ 90 ปีบริบูรณ์) บริษัทจะจ่าย

เงินให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมทั้งเงินบำเหน็จอีก 50%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและสัญญาเป็นอันสิ้นสุด

เมืองไทย คุ้มครองอุ่นใจ โดย เมืองไทยประกันชีวิต

หมายเหตุ    -  ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1.        กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

2.        กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยคุ้มครองอุ่นใจ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939